De eerstvolgende ledenvergadering vind plaats op 19-4-2023

om 20.00 uur in het Dorpshuis in Ochten.


Agenda jaarvergadering  van woensdag 19-04-2023 in het Dorpshuis Ochten,

opening van de vergadering is om 20:00 uur

 

 

 

 

Agenda  jaarvergadering van vogelvereniging OVL.

Woensdag 19-04-2023

Dorpshuis Dr m van Drielplein

Agenda

 

 

1

Opening

 

 

 

 

2

Inventarisatie andere agendapunten

 

 

 

 

3

Notulen algemene ledenvergadering van 16-03-2022 (wordt in de zaal uitgereikt)                           

 

 

 

 

4

Jaarverslag secretaris

Wordt in de zaal overhandigt.

 

 

 

 

5.1

Jaarverslag penningmeester

 

 

 

Verslag Kascontrole commissie  wordt in de zaal overhandig

 

 

5.2

 

 

 

Verkiezing voor nieuw lid kascontrole commissie, A Peterse is aftredend.

Contributie verhoging voor 2023: we hebben besloten om de contributie te verhogen naar €30 per jaar.

 

 

6

 

Bestuursverkiezing

 

 

 

 

Functie

 

 

 

R v Binsbergen

Penningmeester [herkiesbaar]

 

 

 

 

Pauze

Tijdens deze pauze is er de gelegenheid om:

- Hulp te vragen voor ringen bestellingen

- Contributie te betalen

 

 

 

 

7

Jaarverslag activiteitencommissie

 

 

 

 

 

8

Jaarverslag materialencommissie

 

  8.1

 

 

2  

Hok opruimen

 

 

TT Kooien

Als de TT kooien terug komen alle schoon terug brengen of dit nu kooien zijn die in het hok gebracht worden of in het dorpshuis blijven staan, de inzender moet ze schoon afleveren.

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9   Rondvraag en sluiting

 

 

 Kijk ook eens regelmatig op onze site, als er nieuws is plaatsen we dit op onze site.

Als er nieuws van uit het district komt, zal dit er ook op komen.

                   

                    www.vogelverenigingochten.nl