Reglement T.T. 2022


Voor de jaarlijkse tentoonstelling (TT), kan ingeschreven worden met inachtneming van het bepaalde in de hierna genoemde artikelen.

 

Artikelen:

 

 Wij hebben als vereniging besloten om :

Kanaries 3 jaar mee te laten doen met de show

Tropen 3 jaar mee te laten doen met de show 

Grote parkieten  5 jaar mee te laten doen met de show

1.

Inzending is mogelijk voor leden van Vogelvereniging Ochtense Vogel Liefhebbers (O.V.L.).

Om een leuk aantal vogels op de TT te krijgen worden er vogelliefhebbers buiten de vereniging benaderd om in te zenden.

Zij dingen mee naar alle prijzen met uitzondering van het bondskruis.


Jeugdleden dienen duidelijk op het inschrijfformulier aan te geven dat ze in de jeugdcategorie deelnemen.

Tevens de geboortedatum toevoegen.

 

 

2.

Inzending is mogelijk volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V.

Dit vraagprogramma kunt u vinden op de site van www.nbvv.nl

Gevraagd worden alle hoofdgroepen.

In “Onze Vogels” staat slechts een beknopt vraagprogramma.

 

Ingeschreven kan worden in de groep Eigen Kweek (EK)

en in de groep Open Klasse (OK)

 

3.

Het kweeknummer op het inschrijfformulier moet overeenkomen met de ringnummers van de inzender.

Indien het een kweeknummer van een andere organisatie dan de N.B.v.V. betreft,

moet een kopie van de lidmaatschapkaart worden meegezonden bij het inschrijfformulier.

 

4.

De vogels en kooien zijn tijdens de tentoonstelling verzekerd vanaf het inbrengen tot aan het afhalen, tegen diefstal na inbraak, brand en verstikking door brand.

Echter alleen als de waarde van de vogels en kooien in de betreffende kolom op het inschrijfformulier is vermeld.

Bij niet vermelding wordt uitgegaan van een waarde van € 0,-!

 

5.

Zieke of gebrekkige vogels worden niet toegelaten.

Hierbij worden de richtlijnen van de bond (o.a. i.v.m. dierenwelzijn) gevolgd.

Ook moeten de kooien voldoen aan de eisen van de N.B.v.V. en schoon en helder zijn.

Voor sterfte van vogels tijdens de tentoonstelling is de organisatie niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

Ook niet voor de gevolgen van eventueel besmetting met overdraagbare ziektes tijdens de show.

 

Indien van toepassing: Pseudo-vogelpest en ent plicht voor grondvogels.

De ent verklaring moet worden afgegeven door een dierenarts op een standaard formulier.

Alle ringnummers dienen op de verklaring te worden vermeld. De dierenarts vult de soort

enting en entstof in op de verklaring. Gedurende de tentoonstelling blijft de ent verklaring bij de TT secretaris.

 

6.

Het inschrijfformulier dient duidelijk en volgens het vraagprogramma te worden ingevuld.

De inschrijfformulieren en het inschrijfgeld inleveren voor of uiterlijk op 11-11-2022 bij de T.T. secretaris.

Na deze datum worden geen vogels of wijzigingen meer geaccepteerd.

 

Het inschrijfgeld bedraagt:

Enkelingen:      € 1.- per vogel
Stammen:         € 4.- per stam

Tot 15 vogels € 1 per vogel, boven de 15e vogel gratis

Een catalogus is verplicht en kost: € 1.50.

Voor de jeugd is de inschrijving gratis, een catalogus is verplicht en kost € 1.50

Er mag slechts 1 vogel in een kooi worden geplaatst.

 Vogels met knijpringen worden geweigerd. 

 

7.

De toegezonden kooinummers dienen aan de voorzijde in het midden van de kooi te zijn aangebracht.

 

8.

Alle inzenders krijgen van de TT secretaris een inbreng/afhaalkaart waarop de kooinummers staan vermeld.

Deze kaart moet bij het inbrengen worden ingeleverd met daarop de stickers van de absente vogels.

U krijgt een kopie terug om de vogels mee af te halen.

Zonder deze inbreng/afhaalkaart worden de vogels niet ingenomen of afgegeven.

 

 9.

 

Voor het inbrengen de vogels gelden de volgende regels:

 

Voor de daarvoor geplaatste tafels worden de vogels afgegeven. 

Deze komen nadien, inclusief de verzorging, voor de gehele duur van de TT voor reke­ning 

en verantwoording  van de TT commissie;

 

Bij het inbrengen dienen de kooien voorzien te zijn van voldoende wit schelpenzand 

als bodembedekking, uitgezonderd kromsnavels deze dienen zaad als bodembedekking te hebben, 

Voor de insecten en vruchteneters is het toegestaan witte kattenbakkorrels als bodem bedekking te gebruiken.

 

 10.

De kooien moeten tijdens het inbrengen zijn voorzien van volle zaadbakjes. 

Drinkfonteintjes worden door de organisatie verzorgd, dit geldt niet voor de zangvogels.

 

Voor vogels die een bijzondere voeding vereisen, 

moet dit op het inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden.

 

Het voedsel moet door de inzender worden meegebracht (voldoende voor de hele T.T.
Voeding coderen met naam inzender en de benodigde hoeveelheid per kooinummer.

 

       TT Kooien (Kunststof kooien)

Wij hebben 200 nieuwe kooien aangeschaft, wij gaan deze kooien uitlenen, 

hieraan zijn geen kosten verbonden, 

maar als deze stuk terug komen moeten de leden deze wel vergoeden 

(of een nieuwe aanleveren van de zelfde leverancier)

 

Ook verwachten wij de kooien schoon terug dus ook het kooi nummer moet verwijderd zijn, 

er zal dit jaar goed naar gekeken worden, 

dit geld ook voor de kooien op de verkoop stelling en voor de kooien die klaargezet 

worden voor sommige inzenders.

 

 11.

 Inzenders van kwartels dienen ervoor te zorgen dat deze vogels tegen pseudo-vogelpest zijn ingeënt.

Een schriftelijke verklaring, afgegeven en getekend door een dierenarts dient bij het inbrengen te worden overhandigd, anders kunnen de vogels niet in ontvangst worden genomen (origineel, waarvan de organisatie een kopie maakt).

 

 

 12.

 

Op vertoon van de inbreng/afhaalkaart kan men na de opening van de T.T. bij het secretariaat de catalogus met de keurbriefjes verkrijgen.

 

Alleen de inzender heeft tijdens de openingsuren op vertoon van inbreng/afhaalkaart doorlopend gratis toegang.

 

 13.

 

De entree is gratis,   

Een catalogus kost € 3.00

 

 14.

Verkoopklasse.

Er is een verkoopklasse, alleen leden kunnen vogels te koop aanbieden.

Voorwaarden:

a.         Per kooi maximaal 2 vogels.

b.         Provisie: 10% van de vraagprijs. Dit wordt direct verrekend met de uitbetaling.

c.         Vogels worden gehuisvest in kooien van de organiserende vereniging.

d.          Indien noodzakelijk, zal er een maximum van 10 kooien per inzender gelden.

 

 

15.

Verkoop op stelling:

Het is mogelijk om vogels op de stelling te koop aan te bieden.

Echter uitgifte van deze vogels vind plaats op zaterdag 26-11-2022 tussen 15:00 15:15 uur.

Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.

 

 

16.

Kooien met vogels mogen tijdens de tentoonstelling niet van de stelling genomen worden.

Hieraan dienen de toezichthoudende leden zich strikt te houden.

Allen het hoofdbestuur is bevoegd de vogels van de stelling te halen als dit noodzakelijk is.

Op de dag van de keuring  zijn de voordragers ook bevoegd.

 

 

17.

 

Het TT bestuur bestaat uit 3 functies:

TT voorzitter, TT secretaris en TT penningmeester.

 

De functies van TT voorzitter, TT secretaris en TT penningmeester zullen altijd

worden ingevuld door zittende bestuursleden.

 

 

18.

 

De TT commissie bestaat uit een aantal  leden die vrijwillig meehelpen tijdens de tentoonstelling.

 

Vooraf zal de TT commissie worden samengesteld uit leden van onze vogelvereniging.

 

Indien nodig zal een beroep worden gedaan bij zusterverenigingen of bij kennissen.

 

Het TT bestuur en TT commissie zorgen samen voor de organisatie van de tentoonstelling.

 

 

19.

 

Voor de opening van de tentoonstelling heeft niemand het recht de zaal te betreden.

 

Uitgezonderd zijn TT bestuur en TT commissie.

 

Buiten de openingsuren van de TT bevinden zich geen onbevoegden in het TT lokaal. 

 

20.

 Er worden geen vogels voor de sluiting van de tentoonstelling uitgegeven.
Sluiting tentoonstelling is zaterdag 26-11-2022, 15:15 - 15:30uur

 

21.

Onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende 3 categorieën

 

- Kanaries

 

- Tropen

 

- Parkieten/duiven/grondvogels

 

22.

 

Een hoofdgroep dient uit tenminste 15 vogels te bestaan om voor een kampioensprijs

enkelingen in aanmerking te komen.

 

Is het aantal enkelingen onvoldoende, dan worden deze ingedeeld in de daarop volgende hoofdgroep.

 

Een hoofdgroep stammen dient tenminste uit 4 stammen te bestaan om voor een kampioensprijs

 in aanmerking te komen.

Is het aantal stammen onvoldoende, dan worden deze ingedeeld in de daaropvolgende hoofdgroep.

 

 

Prijzen / punten       Stam            Enkeling    

 

Kampioen      Minimaal  360      Minimaal  90

 

1e en 2e            Minimaal  356       Minimaal  89

 

 

Het TT bestuur houdt zich het recht om het minimum eventueel te verhogen of te verlagen.

 

 

Bij een eventueel gelijk aantal punten zijn de kleurpunten doorslaggevend (indien aanwezig).

 

Brengt dit geen uitsluitsel, dan zal de prijswinnaar d.m.v. loting bekend worden gemaakt.

 

De te winnen prijzen zijn:

 

Kampioen:         Beker

 

1e prijs:              € 5,00

 

2e prijs:              € 3,50

 

 

24.

De vogels die in een stam zitten doen niet mee voor de 

kampioensprijs enkeling, wel voor de mooiste vogel van de show.

 

 

 25.Ten aanzien van stammen gelden de volgende

        aanvullende regels:

-Vogels waarvan geslachtsonderscheid door tekening

of kleur uiterlijk waarneembaar is, mogen uitsluitend

per geslacht in 1 stam worden ingezonden

(alleen mannen of poppen).

-De 4 als stam ingeschreven vogels moeten alle 4

geringd zijn met ringen van één en dezelfde organisatie.

Alle ringen moeten het enig juiste kweeknummer van

het lid vermelden, maar kunnen dus verschillend van

kweekjaar en kleur zijn.

-       De vogels moeten van één soort of kleurslag zijn.

-       Het kan dus voorkomen dat een stam vogels

geringd is met verschillend gekleurde ringen.

- Stammen worden niet gevraagd in de open klasse (OK)

Voorbeeld:

Inzender

Aantal vogels

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

 

Tot.

prijs

A

7

92

92

91

91

90

=

456

1e

B

12

92

91

91

91

91

=

456

2e

C

15

92

91

91

91

90

=

455

3e

 

 

Bij een gelijk totaal en een gelijk aantal punten per

vogel is het minste aantal vogels doorslaggevend.

Er wordt met minder vogels hetzelfde resultaat

behaald.

 

Voorbeeld:

Inzender

Aantal vogels

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

 

Tot.

prijs

 

A

7

92

92

91

91

90

=

456

1e

 

B

12

92

92

91

91

90

=

456

2e

 

C

15

92

91

91

91

90

=

455

3e

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Het bondskruis (BK) rouleert per jaar over de 3

groepen.

Voor 2022 valt deze in de Tropen groep.

Het bondskruis kan alleen worden toegekend

aan vogels die minimaal 90 punten

hebben behaald.

Is er geen enkele vogel in de groep

die 90 punten heeft behaald,

dan gaat het bondskruis naar de volgende

groep.

 

Het bondskruis wordt alleen toegekend aan

leden van vogelvereniging O.V.L Ochten ,

Mits de prijswinnende vogel een door de N.B.v.V.

uitgegeven voetring draagt.

Als vervangende prijs wordt een gouden

bondsmedaille beschikbaar gesteld.

 

 

27.

Per 50 vogels wordt er door de N.B.v.V.

één bondsmedaille (BM) beschikbaar gesteld.

Deze bondsmedailles zullen evenredig worden

verdeeld over het aantal vogels in de 3 groepen

Kanaries, Tropen en Parkieten/grondvogels.

Dit is inclusief jeugd.

 

 

28.

De vereniging stelt één kampioenbeker

beschikbaar voor de mooiste vogel van de

tentoonstelling Senioren.

(wisselbeker) 3x op rij door zelfde inzender

gewonnen mag deze hem houden.

 

28.1

De vereniging stelt één kampioenbeker

beschikbaar voor de mooiste vogel van de

tentoonstelling Jeugd.

(wisselbeker) 3x op rij door zelfde inzender

gewonnen mag deze hem houden 

 

 28.2

Een hoofdgroep dient uit tenminste 15 vogels

te bestaan om voor een kampioensprijs enkelingen

in aanmerking te komen.

Is het aantal enkelingen onvoldoende,

dan worden deze ingedeeld in de

daaropvolgende hoofdgroep.

 

Een hoofdgroep stammen dient tenminste

uit 4 stammen te bestaan om voor een

kampioensprijs stammen in aanmerking te komen.

Is het aantal stammen onvoldoende, dan worden

deze ingedeeld in de daaropvolgende hoofdgroep.

 

De vogels die in een stam zitten doen NIET mee

voor de kampioensprijs enkeling.

 

.

 

Ten aanzien van stammen gelden de volgende

aanvullende regels:

-  Vogels waarvan geslachtsonderscheid door

tekening of kleur uiterlijk waarneembaar is,

mogen uitsluitend per geslacht in 1 stam of stel

worden ingezonden (alleen mannen of poppen).

-  De 4 als stam ingeschreven vogels moeten

alle 4 geringd zijn met ringen van één en dezelfde

organisatie.

Alle ringen moeten het enig juiste kweeknummer

van het lid vermelden, maar kunnen dus

verschillend van kweekjaar en kleur zijn.

-  De vogels moeten van één soort of kleurslag zijn.

-  Het kan dus voorkomen dat een stam vogels

geringd is met verschillend gekleurde ringen.

-Stammen worden niet gevraagd in de open klasse (OK)

 

 

30.

Er kan een derbyvogel worden aangewezen in 3

groepen:

Kanaries – Tropen-

Parkieten/grondvogels.

Voor de derby vogel is er een beker beschikbaar

voor elke deelnemende derby vogel in zijn groep.

 

 

31.

Nieuwe leden kunnen ook deelnemen aan de

tentoonstelling.

In het 1e jaar van lidmaatschap, komt men

automatisch in

aanmerking voor de kampioensprijs

Open Klasse (OK).

De vereniging stelt één beker

Open Klasse (OK) beschikbaar.

 

 

32.

De ringencommissaris is verplicht de

prijswinnende vogels op de keurdag te controleren

op kweeknummer en jaartal.

(Of daar toe de aangewezen Persoon)

 

 

33.

Alle prijzen worden uitgereikt op vrijdag 25-11-2022

om 19:30 uur.

Niet afgehaalde prijzen worden zaterdag

meegegeven tijdens het ophalen van de vogels.

 

 

34.

Vogels vallend onder de wet B.U.D. zullen alleen worden

toegelaten als de vereiste papieren in orde zijn

en bij het secretariaat worden afgegeven.

Deze papieren zullen tijdens de duur van de TT onder

het beheer van de secretaris in de TT ruimte aanwezig zijn.

Inzage in deze papieren is alleen toegestaan aan diegenen

die zich kunnen legitimeren als opsporingsambtenaar van het

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Op het moment dat de vogels, vallend onder de wet B.U.D.

met de eigenaar de TT ruimte verlaten, zullen deze papieren direct

aan de eigenaar teruggegeven worden.

Daarmee vervalt direct de aansprakelijkheid ten opzichte van

vogelvereniging O.V.L.

Het bestuur aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t.

in orde zijn van dergelijke papieren.

 

35.

De vogels zullen  dit jaar onder kunstlicht gekeurd worden 

 

36.

Iedere inzender wordt geacht het TT reglement te kennen

en is verplicht de door hem/haar geconstateerde

onregelmatigheden, aangaande dit reglement,

direct te melden bij het TT bestuur.

 

37.

Door inschrijving onderwerpt men zich aan de

bepalingen van dit reglement.

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet

beslist het TT bestuur.

 

 

 

 
 

Wij hopen u als deelnemer

van de onderlinge show 2022

te mogen begroeten,

Bestuur: Vogelvereniging O.V.L.

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                               

 

           

Wij hopen u als deelnemer van de onderlinge show 2022te mogen begroeten,

 

Bestuur: Vogelvereniging O.V.L.