Reglement T.T. 2017

Algemeen:

                                                                    

Versie 6.1  19-9-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organisatie:

Vogelvereniging Ochtense Vogel Liefhebbers (O.V.L.)

Locatie:

Dorpshuis Ochten, dokter van Drielplein 2 te Ochten,

Telefoon: 0344-641122

T.T. secretaris:            

Gertie Sanders,Aalsmeerstraat 15 4051 EG Ochten.

Telefoon: 0344-642531 of mob 0613529804
E
-mail:gcsanders@kpnmail.nl

Kooien afhalen:

Zaterdag 7-10-2017 tussen 11:00 – 12:00 uur

Sluiting inschrijving:

Donderdag 7-11-2017 in het Dorpshuis 19:00 20:00

Inbrengen van de vogels:

Dinsdag 21-11-2017 tussen 19:00 – 21:00 uur

Keuringsdag:

Woensdag 22-11-2017

Opening:

Donderdag 23-11-2017 om 19:30 uur

Show:  

De tentoonstelling is geopend op de volgende dagen:

 

 

 

 

 

Donderdag opening

23-11-2017

19:30 – 22:00 uur

 

Vrijdag

24-11-2017

10:00 – 22:00 uur

Huldiging jubilaris:

 

 

20:00 – 21:00 uur

Prijsuitreiking:

 

 

20:00 – 21:00 uur

 

 

 

 

 

Zaterdag

25-11-2017

10:00 – 15:15 uur

Afhalen verkoopklasse:

 

 

15:15 – 15:30 uur

Afhalen verkochte vogels TT

 

 

 

Afhalen vogels uit de Show

 

 

15:15 – 15:30 uur

Kooien terugbrengen:

Zaterdag 16-12-2017 tussen                11:00 – 12:00 uur

 

 

 

 

 

 

 

Voor de jaarlijkse tentoonstelling (TT), kan ingeschreven worden met inachtneming van het bepaalde in de hierna genoemde artikelen.

 

 

 

Artikelen:

 

 

 

1.

Inzending is alleen mogelijk voor leden van Vogelvereniging Ochtense Vogel Liefhebbers (O.V.L.).
Jeugdleden dienen duidelijk op het inschrijfformulier aan te geven dat ze in de jeugdcategorie deelnemen. Tevens de geboortedatum toevoegen.

 

 

2.

Inzending is mogelijk volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V.. Dit vraagprogramma kunt u vinden op de site van www.nbvv.nl Gevraagd worden alle hoofdgroepen. In “Onze Vogels” staat slecht een beknopt vraagprogramma.

 

Ingeschreven kan worden in de groep Eigen Kweek (EK)

 

Ingeschreven kan worden in de groep Open Klasse (OK)

 

 

3.

Het kweeknummer op het inschrijfformulier moet overeenkomen met de ringnummers van de inzender. Indien het een kweeknummer van een andere organisatie dan de N.B.v.V. betreft moet een kopie van de lidmaatschapkaart worden meegezonden bij het inschrijfformulier.

 

 

4.

De vogels en kooien zijn tijdens de tentoonstelling verzekerd vanaf het inbrengen tot aan het afhalen, tegen diefstal na inbraak, brand en verstikking door brand.

Echter alleen als de waarde van de vogels en kooien in de betreffende kolom op het inschrijfformulier is vermeld. Bij niet vermelding wordt uitgegaan van een waarde van € 0,-

 

 

5.

Zieke of gebrekkige vogels worden niet toegelaten. Ook moeten de kooien voldoen aan de eisen van de N.B.v.V. en schoon en helder zijn. Voor sterfte van vogels tijdens de tentoonstelling is de organisatie niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

Ook niet voor de gevolgen van eventueel besmetting met overdraagbare ziektes tijdens de show.

 

Indien van toepassing: Pseudo-vogelpest en ent plicht voor grondvogels.

De ent verklaring moet worden afgegeven door een dierenarts op een standaard formulier.

Alle ringnummers dienen op de verklaring te worden vermeld. De dierenarts vult de soort

enting en entstof in op de verklaring. Gedurende de tentoonstelling blijft de ent verklaring bij de TT secretaris.

 

 

6.

Het inschrijfformulier dient duidelijk en volgens het vraagprogramma te worden ingevuld.

De inschrijfformulieren en het inschrijfgeld inleveren voor of uiterlijk op 7-11-2017 bij de T.T. secretaris. Na deze datum worden geen vogels of wijzigingen meer geaccepteerd.

 

Het inschrijfgeld bedraagt:

Enkelingen:      € 1.- per vogel
Stammen:
         € 4.- per stam

Tot 15 vogels € 1 per vogel boven de 15 de vogel gratis

Een catalogus is verplicht en kost: € 1.50.

Voor de jeugd is de inschrijving gratis, een catalogus is verplicht en kost € 1.50

.

 

Er mag slechts 1 vogel in een kooi worden geplaatst.

 

Vogels met knijpringen worden geweigerd.

 

 

7.

De toegezonden kooinummers dienen aan de voorzijde in het midden van de kooi te zijn aangebracht.

 

 

8.

Alle inzenders krijgen van de TT secretaris een inbreng/afhaalkaart waarop de kooinummers staan vermeld.

Deze kaart moet bij het inbrengen worden ingeleverd met daarop de stickers van de absente vogels. U krijgt een kopie terug om de vogels mee af te halen.

Zonder deze inbreng/afhaalkaart worden de vogels niet ingenomen of afgegeven.

 

 

9.

Bij het inbrengen dienen de kooien voorzien te zijn van voldoende wit schelpenzand

als bodembedekking, uitgezonderd kromsnavels deze dienen zaad als bodembedekking te hebben. Voor de insecten en vruchteneters is het toegestaan witte kattenbakkorrels als bodem bedekking te gebruiken.

 

 

10.

De kooien moeten tijdens het inbrengen zijn voorzien van volle zaadbakjes. Drinkfonteintjes worden door de organisatie verzorgd, dit geldt niet voor de zangvogels.

Voor vogels die een bijzondere voeding vereisen, moet dit op het inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden. Het voedsel moet door de inzender worden meegebracht (voldoende voor de hele T.T.)
Voeding coderen met naam inzender en de benodigde hoeveelheid per kooinummer.

 

11.

Inzenders van kwartels dienen ervoor te zorgen dat deze vogels tegen pseudo-vogelpest zijn ingeënt. Een schriftelijke verklaring, afgegeven en getekend door een dierenarts dient bij het inbrengen te worden overhandigd, anders kunnen de vogels niet in ontvangst worden genomen (origineel, waarvan de organisatie een kopie maakt).

 

 

12.

Op vertoon van de inbreng/afhaalkaart kan men na de opening van de T.T. bij het secretariaat de catalogus met de keurbriefjes verkrijgen.

Alleen de inzender heeft tijdens de openingsuren op vertoon van inbreng/afhaalkaart doorlopend gratis toegang.

 

 

13.

De entree is gratis,  

Een catalogus kost € 3.00

 

 

14.

Verkoopklasse.

Er is een verkoopklasse, alleen leden kunnen vogels te koop aanbieden.

Voorwaarden:

a.         Per kooi maximaal 2 vogels.

b.         Provisie: 10% van de vraagprijs. Dit wordt direct verrekend met de uitbetaling.

c.         Vogels worden gehuisvest in kooien van de organiserende vereniging.

d.          Indien noodzakelijk, zal er een maximum van 10 kooien per inzender gelden.

 

 

15.

Verkoop op stelling:

Het is mogelijk om vogels op de stelling te koop aan te bieden. Echter uitgifte van deze vogels vind plaats op zaterdag 25-11-2017 tussen 15:00 15:15 uur. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.

 

 

16.

Kooien met vogels mogen tijdens de tentoonstelling niet van de stelling genomen worden. Hieraan dienen de toezichthoudende leden zich strikt te houden.

Alleen het hoofdbestuur is bevoegd de vogels van de stelling te halen als dit noodzakelijk is

Op de dag van de keuring  zijn de voordragers ook bevoegd.

 

 

17.

Het TT bestuur bestaat uit 3 functies: TT voorzitter, TT secretaris en TT penningmeester.

De functies van TT voorzitter, TT secretaris en TT penningmeester zullen altijd worden ingevuld door zittende bestuursleden.

 

 

18.

De TT commissie bestaat uit een aantal  leden die vrijwillig meehelpen tijdens de tentoonstelling.

Vooraf zal de TT commissie worden samengesteld uit leden van onze vogelvereniging. Indien nodig zal een beroep worden gedaan bij zusterverenigingen of bij kennissen.

Het TT bestuur en TT commissie zorgen samen voor de organisatie van de tentoonstelling.

 

 

19.

Voor de opening van de tentoonstelling heeft niemand het recht de zaal te betreden. Uitgezonderd zijn TT bestuur en TT commissie.

 

 

20.

Er worden geen vogels voor de sluiting van de tentoonstelling uitgegeven.
Sluiting tentoonstelling is zaterdag 25-11-2017 15:15 - 15:30 uur

 

 

21.

Onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende 3 categorieën

- Kanaries

- Tropen

- Parkieten/ duiven/ grondvogels

 

 

 

22.

Voor stammen geldt het onderscheid genoemd bij punt 21.
Om voor een prijs stammen in aanmerking te komen is 1 ingeschreven stam voldoende per categorie. Daarnaast moet de stam wel het vereiste aantal punten hiervoor hebben behaald.
Deze regel geldt zowel voor de senioren als voor de jeugd. Hierdoor zullen er maximaal 6 stamkampioenen kunnen worden aangewezen.

 

 

24.

De vogels die in een stam zitten doen ook mee voor de kampioensprijs enkeling.

 

Ten aanzien van stammen gelden de volgende aanvullende regels:

-       vogels waarvan geslachtsonderscheid door tekening of kleur uiterlijk waarneembaar is, mogen uitsluitend per geslacht in 1 stam worden ingezonden (alleen mannen of poppen).

-       De 4 als stam ingeschreven vogels moeten alle 4 geringd zijn met ringen van één en dezelfde organisatie. Alle ringen moeten het enig juiste kweeknummer van het lid vermelden, maar kunnen dus verschillend van kweekjaar en kleur zijn.

-       De vogels moeten van één soort of kleurslag zijn.

-       Het kan dus voorkomen dat een stam vogels geringd is met verschillend gekleurde ringen.

-       Stammen worden niet gevraagd in de open klasse (OK)

 

 

25.

Prijzen / punten

Stam

 

Enkeling

 

Kampioen

Minimaal  360

 

Minimaal  90

 

1e en 2e

Minimaal  356

 

Minimaal  89

 

Het TT bestuur houdt zich het recht om het minimum eventueel te verhogen of te verlagen.

 

Bij een eventueel gelijk aantal punten zijn de kleurpunten doorslaggevend (indien aanwezig). Brengt dit geen uitsluitsel, dan zal de prijswinnaar d.m.v. loting bekend worden gemaakt.

 

De te winnen prijzen zijn:

Kampioen

1e prijs

2e prijs

 

 

Beker

€ 5.-

€ 3.50

 

 

 

26.

Het bondskruis (BK) rouleert per jaar over de 3 groepen. Voor 2017 valt het onder de Parkieten groep

Het bondskruis kan alleen worden toegekend aan vogels die minimaal 90 punten hebben behaald. Is er geen enkele vogel in de groep die 90 punten heeft behaald, dan gaat het bondskruis naar de volgende groep.

 

Het bondskruis wordt alleen toegekend aan N.B.v.V. inzenders, mits de prijswinnende vogel een door de N.B.v.V. uitgegeven voetring draagt. Als vervangende prijs wordt een gouden bondsmedaille beschikbaar gesteld.

 

 

 

 

27.

Per 50 vogels wordt er door de N.B.v.V. één bondsmedaille (BM) beschikbaar gesteld. Deze bondsmedailles zullen evenredig worden verdeeld over het aantal vogels in de 3 groepen Kanaries, Tropen en Parkieten/grondvogels. Dit is inclusief jeugd.

 

 

28.1

De vereniging stelt één kampioenbeker beschikbaar voor de mooiste vogel van de  tentoonstelling Senioren.

De vereniging stelt één kampioenbeker beschikbaar voor de mooiste vogel van de  tentoonstelling Jeugd.

De vereniging stelt één Dames wisselbokaal beschikbaar voor de vogel met het hoogste aantal punten van een vrouwelijke inzender. Dit wordt ook wel de “van Riemsdijk bokaal” genoemd.

Alleen eigen kweek (EK) vogels komen in aanmerking.

28.2

Een hoofdgroep dient uit tenminste 15 vogels te bestaan om voor een kampioensprijs enkelingen in aanmerking te komen.

Is het aantal enkelingen onvoldoende, dan worden deze ingedeeld in de daaropvolgende hoofdgroep.

 

Een hoofdgroep stammen dient tenminste uit 4 stammen te bestaan om voor een kampioensprijs stammen in aanmerking te komen. Is het aantal stammen onvoldoende, dan worden deze ingedeeld in de daaropvolgende hoofdgroep.

De vogels die in een stam zitten doen ook mee voor de kampioensprijs enkeling.

 

.

 

Ten aanzien van stammen gelden de volgende aanvullende regels:

-       vogels waarvan geslachtsonderscheid door tekening of kleur uiterlijk waarneembaar is, mogen uitsluitend per geslacht in 1 stam of stel worden ingezonden (alleen mannen of poppen).

-       De 4 als stam ingeschreven vogels moeten alle 4 geringd zijn met ringen van één en dezelfde organisatie. Alle ringen moeten het enig juiste kweeknummer van het lid vermelden, maar kunnen dus verschillend van kweekjaar en kleur zijn.

-       De vogels moeten van één soort of kleurslag zijn.

-       Het kan dus voorkomen dat een stam vogels geringd is met verschillend gekleurde ringen.

-       Stammen worden niet gevraagd in de open klasse (OK)

29.1

Voorbeeld:

 

Inzender

Aantal vogels

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

 

Tot.

prijs

 

A

7

92

92

91

91

90

=

456

1e

 

B

12

92

91

91

91

91

=

456

2e

 

C

15

92

91

91

91

90

=

455

3e

 

 

29.2

Bij een gelijk totaal en een gelijk aantal punten per vogel is het minste aantal vogels doorslaggevend. Er wordt met minder vogels hetzelfde resultaat behaald.

 

Voorbeeld:

 

Inzender

Aantal vogels

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

 

Tot.

prijs

 

A

7

92

92

91

91

90

=

456

1e

 

B

12

92

92

91

91

90

=

456

2e

 

C

15

92

91

91

91

90

=

455

3e

 

 

30.

Er kan een derbyvogel worden aangewezen in 3 groepen: Kanaries – Tropen en Parkieten/grondvogels. Voor de derby vogel is er een beker beschikbaar voor elke
deelnemende derby vogel in zijn groep.

 

 

31.

Nieuwe leden kunnen ook deelnemen aan de tentoonstelling. In het 1e jaar van lidmaatschap, komt men automatisch in aanmerking voor de kampioensprijs Open Klasse (OK).

De vereniging stelt één beker Open Klasse (OK) beschikbaar.

 

 

32.

De ringencommissaris is verplicht de prijswinnende vogels op de keurdag te controleren op kweeknummer en jaartal.

 

 

33.

Alle prijzen worden uitgereikt op vrijdag 24-11-2017 om 19:30 uur. Niet afgehaalde prijzen worden zaterdag meegegeven tijdens het ophalen van de vogels.

 

 

34.

Vogels vallend onder de wet B.U.D. zullen alleen worden toegelaten als de vereiste papieren in orde zijn en bij het secretariaat worden afgegeven. Deze papieren zullen tijdens de duur van de TT onder het beheer van de secretaris in de TT ruimte aanwezig zijn. Inzage in deze papieren is alleen toegestaan aan diegenen die zich kunnen legitimeren als opsporingsambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Op het moment dat de vogels, vallend onder de wet B.U.D. met de eigenaar de TT ruimte verlaten, zullen deze papieren direct aan de eigenaar teruggegeven worden. Daarmee vervalt direct de aansprakelijkheid ten opzichte van vogelvereniging O.V.L. Het bestuur aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. in orde zijn van dergelijke papieren.

 

 

35.

De vogels zullen dit jaar onder kunstlicht gekeurd worden 

36.

Iedere inzender wordt geacht het TT reglement te kennen en is verplicht de door hem/haar geconstateerde onregelmatigheden, aangaande dit reglement, direct te melden bij het TT bestuur.

37.

Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement.

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het TT bestuur.

                               

 

      

 

Wij hopen u als deelnemer van de onderlinge show 2017 te mogen begroeten,

 

Bestuur: Vogelvereniging O.V.L.