Reglement T.T. 2023


 

Reglement onderlinge tentoonstelling 2023

                                                                            

Algemeen:

                                                                     versie7.0   30-09-2023

 
 

 

 

 

Organisatie:

Vogelvereniging Ochtense Vogel Liefhebbers (O.V.L.)

Locatie:

 “Duivenlokaal, Liniestraat 8, 4051BP Ochten

Telefoon: 0613529804

T.T. secretaris:             

Gertie Sanders, Aalsmeerstraat 15,

4051 GK Ochten.

Telefoon: 0344-642531 of mob. 0613529804
E
-mail:gcsanders@kpnmail.nl

Kooien afhalen:

Zaterdag 7-10-2023      tussen 11:00 – 12:00 uur

Sluiting inschrijving:

Vrijdag  31-10-2023 (uiterste datum, moet dan bij secretaris binnen zijn)

Inbrengen van de vogels:

Dinsdag 21-11-20223     tussen  19:00 – 21:00 uur

Keuringsdag:

Woensdag 22-11-2023

Opening:

Donderdag 23-11-2023  om  19:30 uur

 

Show:  

 

De tentoonstelling is geopend op de volgende dagen:

 

 

 

 

 

Opening: Donderdag 

 

23-11-2023

 

 

19:30 – 22:00 uur

 

Vrijdag

24-11-2023

14:00 – 22:00 uur

Huldiging jubilaris:

 ,,

 

20:00 – 21:00 uur

Prijsuitreiking:

 ,, 

 

20:00 – 21:00 uur

 

 

 

 

 

Zaterdag

25-11-2023

10:00 – 15:15 uur

Afhalen verkoopklasse

 ,,

   

 ,,

15:15 – 15:30 uur

en TT vogels:

 

 

 

 

 

Kooien terugbrengen:

Zaterdag 2-12-2023 tussen 11:00 – 12:00 uur

 

 

 

 

 

Voor de jaarlijkse tentoonstelling (TT), kan ingeschreven worden met inachtneming van het bepaalde in de hieronder genoemde artikelen. 

 

Wij hopen u als deelnemer van de onderlinge show 2023 te mogen begroeten,

 

Bestuur: Vogelvereniging O.V.L.

 

Artikelen:

 

1. Inzending is  mogelijk voor leden van Vogelvereniging Ochtense Vogel Liefhebbers (O.V.L.). Om een leuk aantal vogels op de TT te krijgen worden er vogelliefhebbers buiten de vereniging benaderd om in te zenden. 

 

Jeugdleden dienen duidelijk op het inschrijfformulier aan te geven dat ze in de jeugdcategorie deelnemen. Tevens de geboortedatum toevoegen.

 

 

2. Inzending is mogelijk volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V.. Dit vraagprogramma kunt u vinden op de site van www.nbvv.nl Gevraagd worden alle hoofdgroepen. In “Onze Vogels” staat slecht een beknopt vraagprogramma.

Ingeschreven kan worden in de groep Eigen Kweek (EK)

Ingeschreven kan worden in de groep Open Klasse (OK)

 

Wij hebben als vereniging besloten om: 

Kanaries 3 jaar mee te laten doen met de show,

Tropen 3 jaar mee te laten doen met de show,  

Grote parkieten  5 jaar mee te laten doen met de show.

 

 

3. Het kweeknummer op het inschrijfformulier moet overeenkomen met de ringnummers van de inzender. Indien het een kweeknummer van een andere organisatie dan de N.B.v.V. betreft moet een kopie van de lidmaatschapkaart worden meegezonden bij het inschrijfformulier.

 

 

4. De vogels en kooien zijn tijdens de tentoonstelling verzekerd vanaf het inbrengen tot aan het afhalen, tegen diefstal na inbraak, brand en verstikking door brand.

Echter alleen als de waarde van de vogels en kooien in de betreffende kolom op het inschrijfformulier is vermeld. Bij niet vermelding wordt uitgegaan van een waarde van € 0,-

 

 

5. Zieke of gebrekkige vogels worden niet toegelaten. Hierbij worden de richtlijnen van de bond (o.a. i.v.m. dierenwelzijn) gevolgd.)

Ook moeten de kooien voldoen aan de eisen van de N.B.v.V. en schoon en helder zijn. Voor sterfte van vogels tijdens de tentoonstelling is de organisatie niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

Ook niet voor de gevolgen van eventueel besmetting met overdraagbare ziektes tijdens de show.

 

Indien van toepassing: Pseudo-vogelpest en ent plicht voor grondvogels.

De ent verklaring moet worden afgegeven door een dierenarts op een standaard formulier. 

Alle ringnummers dienen op de verklaring te worden vermeld. De dierenarts vult de soort

enting en entstof in op de verklaring. Gedurende de tentoonstelling blijft de ent verklaring bij de TT secretaris.

 

 

6. Het inschrijfformulier dient duidelijk en volgens het vraagprogramma te worden ingevuld.

De inschrijfformulieren en het inschrijfgeld inleveren voor of uiterlijk op 31-10-2023 bij de T.T. secretaris. Na deze datum worden geen vogels of wijzigingen meer geaccepteerd.

Het inschrijfgeld bedraagt:

Enkelingen: € 1.- per vogel 

Stammen: € 4.- per stam

Tot 15 vogels€ 1 per vogel boven de 15 de vogel gratis

Een catalogus is verplicht en kost: € 1.50.

Voor de jeugd is de inschrijving gratis, een catalogus is verplicht en kost € 1.50

Vogels met knijpringen worden geweigerd.

 

 

7. De toegezonden kooinummers dienen aan de voorzijde in het midden van de kooi te zijn aangebracht.

 

 

8. Alle inzenders krijgen van de TT secretaris een inbreng/afhaalkaart waarop de kooinummers staan vermeld.

Deze kaart moet bij het inbrengen worden ingeleverd met daarop de stickers van de absente vogels. U krijgt een kopie terug om de vogels mee af te halen.

Zonder deze inbreng/afhaalkaart worden de vogels niet ingenomen of afgegeven.

 

 

9. Voor het inbrengen de vogels gelden de volgende regels:

Voor de daarvoor geplaatste tafels worden de vogels afgegeven. Deze komen nadien, inclusief de verzorging, voor de gehele duur van de TT voor reke¬ning en verantwoording  van de TT commissie;

Bij het inbrengen dienen de kooien voorzien te zijn van voldoende wit schelpenzand

als bodembedekking, uitgezonderd parkietachtige in universeel kooien deze dienen zaad als bodembedekking te hebben. Voor de insecten en vruchteneters is het toegestaan witte kattenbakkorrels als bodem bedekking te gebruiken.

 

10. De kooien moeten tijdens het inbrengen zijn voorzien van volle zaadbakjes. Drinkfonteintjes worden door de organisatie verzorgd, dit geldt niet voor de zangvogels.

Voor vogels die een bijzondere voeding vereisen, moeten dit op het inschrijfformulier kenbaar maken. Het voedsel moet door de inzender worden meegebracht (voldoende voor de hele T.T. 

Voeding coderen met naam inzender en de benodigde hoeveelheid per kooinummer.

 

TT Kooien (Kunststof kooien):

Als de kooien van de vereniging stuk terug komen moeten de leden deze wel vergoeden of een nieuwe aanleveren van de zelfde leverancier. 

 

 (Voor de kooien van de verkochte vogels op de stelling en ook de kooien die voor sommige inzenders klaar gezet worden geld het ook) 

 

 

11. Inzenders van kwartels dienen ervoor te zorgen dat deze vogels tegen pseudo-vogelpest zijn ingeënt. Een schriftelijke verklaring, afgegeven en getekend door een dierenarts dient bij het inbrengen te worden overhandigd anders kunnen de vogels niet in ontvangst worden genomen (origineel, waarvan de organisatie een kopie maakt).

 

 

12. Op vertoon van de inbreng/afhaalkaart kan men na de opening van de T.T. bij het secretariaat de catalogus met de keurbriefjes verkrijgen.

Alleen de inzender heeft tijdens de openingsuren op vertoon van inbreng/afhaalkaart doorlopend gratis toegang.

 

 

13. De entree is gratis,  

Een catalogus kost € 3.00 

 

 

14. Verkoopklasse.

Er is een verkoopklasse, alleen leden kunnen vogels te koop aanbieden.

Voorwaarden:

a. Per kooi maximaal 2 vogels.

b. Provisie: 10% van de vraagprijs. Dit wordt direct verrekend met de uitbetaling.

c. Vogels worden gehuisvest in kooien van de organiserende vereniging.

d: Indien noodzakelijk, zal er een maximum van 10 kooien per inzender gelden.

 

 

15. Verkoop op stelling:

Het is mogelijk om vogels op de stelling te koop aan te bieden. Echter uitgifte van deze vogels vind plaats op zaterdag 25-11-2023 tussen 15:00 15:15 uur. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.

 

 

16. Kooien met vogels mogen tijdens de tentoonstelling niet van de stelling genomen worden. Hieraan dienen de toezichthoudende leden zich strikt te houden.

Allen het hoofdbestuur is bevoegd de vogels van de stelling te halen als dit noodzakelijk is 

Op de dag van de keuring  zijn de voordragers ook bevoegd.

 

 

17. Het TT bestuur bestaat uit 3 functies: TT voorzitter, TT secretaris en TT penningmeester.

De functies van TT voorzitter, TT secretaris en TT penningmeester zullen altijd worden ingevuld door zittende bestuursleden. 

 

 

18. De TT commissie bestaat uit een aantal  leden die vrijwillig meehelpen tijdens de tentoonstelling.

Vooraf zal de TT commissie worden samengesteld uit leden van onze vogelvereniging. Indien nodig zal een beroep worden gedaan bij zusterverenigingen of bij kennissen.

Het TT bestuur en TT commissie zorgen samen voor de organisatie van de tentoonstelling.

 

 

19. Voor de opening van de tentoonstelling heeft niemand het recht de zaal te betreden. Uitgezonderd zijn TT bestuur en TT commissie.

Buiten de openingsuren van de TT mogen zich geen onbevoegden in het TT lokaal bevinden;

 

 

20. Er worden geen vogels voor de sluiting van de tentoonstelling uitgegeven. 

Sluiting tentoonstelling is zaterdag 25-11-2023 15:15 - 15:30uur.

 

 

21.

Onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende 3 categorieën

- Kanaries

- Tropen

- Parkieten/duiven/grondvogels

 

22.

Een hoofdgroep dient uit tenminste 15 vogels te bestaan om voor een kampioensprijs enkelingen in aanmerking te komen.

Is het aantal enkelingen onvoldoende, dan worden deze ingedeeld in de daaropvolgende hoofdgroep.

 

23.

Een hoofdgroep stammen dient tenminste uit 4 stammen te bestaan om voor een kampioensprijs stammen in aanmerking te komen. Is het aantal stammen onvoldoende, dan worden deze ingedeeld in de daaropvolgende hoofdgroep.

 

Prijzen / punten:       Stam                         Enkeling

  Kampioen:              Minimaal  360       Minimaal  90

  1e en 2e:                Minimaal  356       Minimaal  89

 

Het TT bestuur houdt zich het recht om het minimum eventueel te verhogen of te verlagen.

Bij een eventueel gelijk aantal punten zijn de kleurpunten doorslaggevend (indien aanwezig).

Brengt dit geen uitsluitsel, dan zal de prijswinnaar d.m.v. loting bekend worden gemaakt.

 

De te winnen prijzen zijn:

Kampioen:              Beker

1e prijs:                 € 5.00

2e prijs:                 € 3.50                                                

 

 

 

24. De vogels die in een stam zitten doen NIET mee voor de kampioensprijs enkeling, wel voor de mooiste vogel van de show.

 

25. Ten aanzien van stammen gelden de volgende aanvullende regels:

- vogels waarvan geslachtsonderscheid door tekening of kleur uiterlijk waarneembaar is, mogen uitsluitend per geslacht in 1 stam worden ingezonden (alleen mannen of poppen).

- De 4 als stam ingeschreven vogels moeten alle 4 geringd zijn met ringen van één en dezelfde organisatie. Alle ringen moeten het enig juiste kweeknummer van het lid vermelden, maar kunnen dus verschillend van kweekjaar en kleur zijn.

- De vogels moeten van één soort of kleurslag zijn.

- Het kan dus voorkomen dat een stam vogels geringd is met verschillend gekleurde ringen.

- Stammen worden niet gevraagd in de open klasse (OK)

 

 

 

Voorbeeld:

Inzender,          Aantal vogels:           nr 1       nr 2     nr 3    nr 4     nr 5     Tot.      prijs

A                                           7                92          92        91       91       90   = 456       1e

B                                           12              92          91        91       91       91   = 456       2e

C                                           15              92          91        91       91       90   = 455       3e

 

Bij een gelijk totaal en een gelijk aantal punten per vogel is het minste aantal vogels doorslaggevend. Er wordt met minder vogels hetzelfde resultaat behaald.

Voorbeeld:

Inzender,         Aantal vogels:           nr 1       nr 2      nr 3     nr 4    nr 5     Tot.     prijs

A                                          7                92         92         91        91      90    = 456        1e

B                                         12               92         92         91        91      90    = 456        2e

C                                         15               92         91         91        91      90    = 455        3e

 

 

 

26. Het bondskruis (BK) rouleert per jaar over de 3 groepen. Voor 2023 valt deze in de Parkieten groep.

Het bondskruis kan alleen worden toegekend aan vogels die minimaal 90 punten hebben behaald. Is er geen enkele vogel in de groep die 90 punten heeft behaald, dan gaat het bondskruis naar de volgende groep.

Het bondskruis wordt alleen toegekend aan Bondsleden van vogelvereniging O.V.L Ochten,

mits de prijswinnende vogel een door de N.B.v.V. uitgegeven voetring draagt.

Als vervangende prijs wordt een gouden bondsmedaille beschikbaar gesteld. 

 

 

 

27. Per 50 vogels wordt er door de N.B.v.V. één bondsmedaille (BM) beschikbaar gesteld. Deze bondsmedailles zullen evenredig worden verdeeld over het aantal vogels in de 3 groepen Kanaries, Tropen en Parkieten/grondvogels. Dit is inclusief jeugd.

 

 

28. De vereniging stelt één kampioenbeker beschikbaar voor de mooiste vogel van de  tentoonstelling Senioren. (wisselbeker) 3x op rij door zelfde inzender gewonnen mag deze hem houden.

De vereniging stelt één kampioenbeker beschikbaar voor de mooiste vogel van de  tentoonstelling Jeugd. (wisselbeker) 3x op rij door zelfde inzender gewonnen mag deze hem houden.

 

 

29. Er kan een derbyvogel worden aangewezen in 3 groepen: Kanaries – Tropen en Parkieten/grondvogels. Voor de derby vogel is er een beker beschikbaar voor elke

deelnemende derby vogel in zijn groep.

 

 

30. Nieuwe leden kunnen ook deelnemen aan de tentoonstelling. In het 1e jaar van lidmaatschap, komt men automatisch in aanmerking voor de kampioensprijs Open Klasse (OK). 

De vereniging stelt één beker Open Klasse (OK) beschikbaar.

 

 

31. De ringencommissaris (of de daartoe  aangewezen Persoon) is verplicht de prijswinnende vogels op de keurdag te controleren op kweeknummer en jaartal.

 

 

32. Alle prijzen worden uitgereikt op vrijdag 24-11-2023 om 19:30 uur. Niet afgehaalde prijzen worden zaterdag meegegeven tijdens het ophalen van de vogels.

 

 

33. Vogels vallend onder de wet B.U.D. zullen alleen worden toegelaten als de vereiste papieren in orde zijn en bij het secretariaat worden afgegeven. Deze papieren zullen tijdens de duur van de TT onder het beheer van de secretaris in de TT ruimte aanwezig zijn. Inzage in deze papieren is alleen toegestaan aan diegenen die zich kunnen legitimeren als opsporingsambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Op het moment dat de vogels, vallend onder de wet B.U.D. ,met de eigenaar de TT ruimte verlaten, zullen deze papieren direct aan de eigenaar teruggegeven worden. Daarmee vervalt direct de aansprakelijkheid ten opzichte van vogelvereniging O.V.L. Het bestuur aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. in orde zijn van dergelijke papieren.

 

 

34. De vogels zullen  dit jaar onder kunstlicht gekeurd worden  

 

35.

Iedere inzender wordt geacht het TT reglement te kennen en is verplicht de door hem/haar geconstateerde onregelmatigheden, aangaande dit reglement, direct te melden bij het TT bestuur.

 

36.

Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement.

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het TT bestuur.

 

 

Wij hopen u als deelnemer van de onderlinge show 2023 te mogen begroeten,

Bestuur: Vogelvereniging O.V.L.